Podporte nás

Ako pomôcť

 • Priamymi finančnými darmi a vkladmi na účet fondu:
  • Banka: UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A, 81333 Bratislava Pobočka Panenská 7
  • č. účtu: 1052476005/1111
  • IBAN: SK9211110000001052476005
  • SWIFT (BIC): UNCRSKBX
 • Príspevkom do verejne vyhlásenej zbierky na konkrétny účel
 • Nefinančnými darmi – rozličné hmotné pomôcky ap.
 • Príspevkom 2 % z daní
 • Šírením informácie o existencii tohto neinvestičného fondu s názvom Motýľ nádeje, n. f.,  aj o webowej stránke : www.motylnadeje.sk a profile na FB: https://www.facebook.com/motylnadeje

Kto môže poukázať 2 % dane

Dve percentá z dane môže poukázať daňovník z daňovej povinnosti za príslušné zdaňovacie obdobie.

Daňovník je fyzická osoba, ktorá má príjmy zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov – zamestnanec, zo živnosti – samostatne zárobkovo činná osoba, z podnikania vykonávaného na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov (napr. komerční právnici, veterinárni lekári, audítori, daňoví poradcovia a pod.), z inej zárobkovej činnosti (napr. z použitia alebo z poskytnutia práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva, vrátane práv príbuzných autorskému právu – znalci, tlmočníci, novinári, umelci a pod.), z príjmov z kapitálového majetku, z prenájmu a ostatných príjmov.

Výška 2 % dane fyzickej osoby však musí byť minimálne 3 €. Daňovník svoje 2 % z dane poukáže formou vyhlásenia, poprípade priamo v daňovom priznaní, v ktorom uvedie základné informácie o príjemcovi vedenom v komore.

Postup krokov pre poukázanie 2 % z dane u daňovníkov podávajúcich daňové priznanie:

 • Vypočítajte si: 2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v príslušnom zdaňovacom období neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. Alebo 3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v príslušnom zdaňovacom období odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v zdaňovacom období dobrovoľnícky pracovali.*
 • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % (3 %) z dane v prospech jedného prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť: Obchodné meno:  Motýľ nádeje n. f.,  Právna forma: neinvestičný fond, IČO: 42 166 519,                  Sídlo: Miletičová 44, 821 09 Bratislava
 • Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu vy zaslali svoje 2 % / 3 %, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 03. po skončení zdaňovacieho obdobia ) na príslušný daňový úrad (podľa vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 • Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 • Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech vami vybraného prijímateľa.

 V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0 % (2 %) z dane v prospech 1 prijímateľa.

 • Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť: Obchodné meno:  Motýľ nádeje n. f.,  Právna forma: neinvestičný fond, IČO: 42 166 519,                Sídlo: Miletičová 44, 821 09 Bratislava
 • Ak ste si vybrali viac prijímateľov, ďalší prijímatelia sa uvádzajú na osobitnej prílohe, ktorá je súčasťou daňového priznania (Príloha k VI. Časti – Údaje o ďalších prijímateľoch)
 • Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite elektronicky, poštou alebo osobne doručte v lehote na podanie daňového priznania na príslušný daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 • Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech vami vybraných prijímateľov.

Tlačívá na stiahnutie

Prečo pomôcť

Dnešná spoločnosť je prevažne prispôsobená na život zdravých ľudí bez telesného postihnutia. Väčšina sa ani nepozastaví nad tým, aké to majú ľudia s telesným postihnutím sťažené. Či už ide o samotné prispôsobenie sa do spoločnosti bežných ľudí alebo o prispôsobenie sa všeobecným podmienkam života. Títo ľudia si vyžadujú špeciálnu pozornosť, starostlivosť, špeciálne zdravotné pomôcky a bez pomoci sa nezaobídu. Tie rodiny, ktoré majú takto postihnutých príbuzných, alebo tí, ktorí poznajú takéto prípady, najlepšie vedia pochopiť aké problémy majú takíto ľudia, aké majú potreby a ako sú finančne zaťažené takéto rodiny. Preto sme tu ako medzičlánok, aby sme pomohli, podporili, uľahčili ich život a ich životné ciele. Vraví sa, že za peniaze si zdravie nekúpiš, ale práve vďaka nim si môžeš svoje zdravie udržať, prípadne vylepšiť. Ľudia s telesným postihnutím sú si toho taktiež vedomí. Vedia, že práve vďaka financiám si majú možnosť pokryť náklady, ktoré si vyžaduje ich zdravotný stav na jeho zlepšenie. Vzhľadom na to, že väčšina telesne postihnutých, nie je schopná byť istý čas finančne nezávislá, je im potrebná finančná pomoc. Určite sa dennodenne každý z nás dostáva do situácie kedy potrebuje pomoc. Či už sa jedná o malé bezbranné dieťa alebo už o dospelého človeka. V prípade pomoci vek nehrá rozhodujúcu úlohu. Ak chceme a môžeme niekomu pomôcť, tak mu vďačne pomôžeme. Pomáhame hlavne preto, lebo ten pocit, ktorý z toho máme, nám nikto nevezme. Práve naopak, veľa nám dá a tým ktorí našu pomoc potrebujú, dá ešte viac. Motýľ nádeje n. f. chce touto formou tiež finančne pomôcť telesne postihnutým. Združené peňažné prostriedky sú určené na plnenie všeobecne prospešného účelu podpory a pomoci telesne postihnutým.